algemene leveringsvoorwaarden

De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN-Voorwaarden 2014)

De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland), heeft de algemene voorwaarden versie 2014 d.d. 21 november 2014, gedeponeerd op 21 november 2014 ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 56/2014 Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40397216.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Onder “Substraatfabrikant” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de leden van de Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland. (Of een Substraatfabrikant lid is van deze vereniging kan kosteloos worden bevestigd door de vereniging zelf.) De vereniging is statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) en ingeschreven in het handelsregister onder 40397216.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de partij met wie de Substraatfabrikant een rechtsbetrekking aangaat.

1.3 Onder opdracht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het feit dat een wederpartij na het vragen van een prijsopgave opdracht geeft tot levering van substraat danwel andere producten en diensten, inclusief eventueel – al dan niet kostenloos – advies.

1.4 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan de meest recente en gedeponeerde Algemene Voorwaarden van De Vereniging van Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (gemeente Westland).

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN / TOEPASSING

2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden dan wel andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de substraatfabrikanten als (potentieel) verkoper en/ of leverancier van zaken en/ of diensten optreedt. De substraatfabrikant richt zich voornamelijk op verkoop van potgrond en substraten. Niettemin maken deze Algemene Voorwaarden ook deel uit van iedere rechtsbetrekking die geheel of gedeeltelijk ziet op dienstverlening door de Substraatfabrikant.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk door beide partijen wordt vastgelegd dan wel door de Substraatfabrikant schriftelijk wordt bevestigd.

ARTIKEL 3 –TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat de Substraatfabrikant deze schriftelijk aanvaardt dan wel onmiskenbaar een begin met de uitvoering daarvan maakt.

ARTIKEL 4 – AANVULLING OVEREENKOMST

Wanneer de wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in het overeengekomene – welk verzoek daartoe uitsluitend schriftelijk dient te geschieden – zal de Substraatfabrikant slechts gehouden zijn daaraan mee te werken, wanneer zulks in redelijkheid uitvoerbaar is en onder gehoudenheid van de wederpartij de uit die wijziging voortvloeiende extra kosten voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1 Alle prijzen zijn – behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen – af magazijn dan wel indien zulks van toepassing is, af opslagplaats. Daarbij zijn alle prijzen exclusief B.T.W.

5.2 Ten tijde van het sluiten van een overeenkomst niet reeds bekende toekomstige wijzigingen in arbeidslonen, transportkosten, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of de valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Substraatfabrikant het recht deze zonder meer door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de Substraatfabrikant.

ARTIKEL 6 – AFLEVERING / LEVERTIJD

6.1 Met de Substraatfabrikant overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij de Substraatfabrikant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Aflevering geschiedt – behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen – af magazijn dan wel indien zulks van toepassing is, af opslagplaats.

6.3 De Substraatfabrikant bepaalt indien zij het vervoer regelt de wijze van vervoer en de verzekering tijdens vervoer, welke beide afzonderlijk aan de wederpartij kunnen worden doorberekend. Vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij.

6.4 De Substraatfabrikant is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij dit uitdrukkelijk in strijd is met schriftelijk gemaakte afspraken met de wederpartij.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1 Facturen van de Substraatfabrikant dienen vóór de op de factuur vermelde vervaldatum voldaan te worden op de door de Substraatfabrikant aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta. De wederpartij is niet bevoegd op de te betalen facturen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De wederpartij is tevens niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door haar bij de Substraatfabrikant ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de Substraatfabrikant in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.

7.2 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de Substraatfabrikant ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. De Substraatfabrikant zal de wederpartij daarvan in het geval de Substraatfabrikant zich op deze bepaling beroept schriftelijk op de hoogte stellen en een passende factuur sturen. De Substraatfabrikant heeft dan o.a. recht op opschorting van zijn leveringsverplichting en/of kan voldoende zekerheid verlangen als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden dan wel heeft het recht om de overeenkomst – al dan niet – gedeeltelijk te ontbinden als bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

7.3 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente.

7.4 Indien de wederpartij niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt volgens de staffel van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten plaats. Indien Substraatfabrikant aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.5 Indien de Substraatfabrikant op welke grond dan ook wordt aangesproken door de wederpartij en de Substraatfabrikant zich als gevolg daarvan genoodzaakt ziet een expert in te schakelen ter vaststelling van de feiten waarop de wederpartij haar aanspraak baseert, is de wederpartij gehouden de door deze expert aan de Substraatfabrikant in rekening gebrachte kosten aan de Substraatfabrikant te vergoeden indien en voor zover de aanspraak of aanspraken van de wederpartij, al dan niet na een beroep op de Algemene Voorwaarden, onterecht blijkt te zijn geweest, ter voorkoming van een eventuele procedure. Nadat het onderzoek van de expert is afgerond, heeft de wederpartij 7 dagen de tijd om een eventuele claim in te dienen.

7.6 Betalingen door of vanwege de wederpartijstrekken achtereenvolgens ter voldoeningvan de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

7.7 De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VERPANDING

8.1 De Substraatfabrikant behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:

a. Alle door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden; b. Alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

8.2 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan de Substraatfabrikant toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsoefening.

8.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is de Substraatfabrikant gerechtigd de zaken, die aan hem toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent de Substraatfabrikant reeds nu vooralsdan onherroepelijk volmacht om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

8.4 De wederpartij verplicht zich hierbij aan de Substraatfabrikant op zijn eerste daartoe strekkende verzoek in pand te geven, die deze verpanding alsdan zal aanvaarden, alle zaken waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/ versmelting met de door de Substraatfabrikant geleverde en/of te leveren zaken, alsmede alle vorderingen die de wederpartij zal hebben op haar afnemers voortvloeiende uit de doorlevering door de wederpartij aan haar afnemers van zaken die door de Substraatfabrikant aan de wederpartij zijn verkocht en geleverd, zulks tot zekerheid voor al hetgeen de Substraatfabrikant te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben. De wederpartij zal op eerste verzoek een door de Substraatfabrikant opgestelde pandakte ondertekenen. Voorts heeft de wederpartij door de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden de Substraatfabrikant onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen en vorderingen als hiervoor genoemd in dit artikel namens de wederpartij, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

ARTIKEL 9 – ZEKERHEID

9.1 Door het van toepassing worden van deze Algemene Voorwaarden heeft de wederpartij zich jegens de Substraatfabrikant verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van de Substraatfabrikant op de wederpartij, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van de Substraatfabrikant, ten genoegen van de Substraatfabrikant, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de wederpartij ten genoegen van de Substraatfabrikant te worden vervangen en/of aangevuld, dat de Substraatfabrikant doorlopend genoegzame en voldoende zekerheid heeft. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is de Substraatfabrikant gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.

ARTIKEL 10 – KLACHTEN, ONDERZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING

10.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering en uiterlijk binnen 24 uur na aflevering (indien niet anders mogelijk steekproefsgewijs) te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden; Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen acht dagen schriftelijk mededeling aan de Substraatfabrikant dan verliest de wederpartij alle rechten terzake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst. Ontvangt de Substraatfabrikant niet binnen acht dagen een schriftelijke mededeling dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wordt tussen partijen als bewezen geacht dat hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten en / of stellingen inhoudende dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na het moment van aflevering. Vorderingsrechten van de wederpartij vervallen 1,5 jaar na het moment van aflevering.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is de Substraatfabrikant te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

10.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, met dien verstande dat de in lid 1 genoemde termijn van één dag na aflevering in geval van diensten één maand na dienstverlening betreft.

ARTIKEL 11 – GETALLEN, MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

11.2 Van een geringe afwijking is sprake in geval van een marge van maximaal 10% meer of minder dan de opgegeven specificatie. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding.

11.3 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat een zaak die onderwerp is van een overeenkomst tot verkoop of dienstverlening, daaraan behoeft te beantwoorden.

11.4 De te leveren substraten voldoen aan de kwaliteitseisen of normen die worden gesteld door de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor zover de in Nederland geleverde zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt, is de wederpartij er verantwoordelijk voor dat de te leveren substraten voldoen aan de kwaliteitseisen of normen die worden gesteld in het betreffende land, tenzij anders is overeengekomen. Ook alle andere kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 12 – NIET-NAKOMING

12.1 De vorderingen van Substraatfabrikant op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien: – na het sluiten van de overeenkomst aan Substraatfabrikant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; – Substraatfabrikant de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Substraatfabrikant bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Substraatfabrikant zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de Substraatfabrikant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

12.3 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de Substraatfabrikant zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: brand, stakingen in andere bedrijven dan die van de Substraatfabrikant, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de Substraatfabrikant; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; mogelijke kwaliteitsproblemen bij de Substraatfabrikant of toeleverancier van de Substraatfabrikant, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Substraatfabrikant afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

12.4 De Substraatfabrikant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de Substraatfabrikant haar verbintenis had moeten nakomen.

12.5 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Substraatfabrikant opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Substraatfabrikant niet mogelijk is langer duurt dan 48 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.6 Indien de Substraatfabrikant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

13.1 De Substraatfabrikant spant zich ter zake van de levering van substraat in om substraat te leveren dat, vrij is van voor mensen, dieren of planten schadelijke hoeveelheden organismen.

13.2 De Substraatfabrikant is voor de levering van producten en diensten zoals onder andere omschreven onder artikel 1.3 slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

13.3 De Substraatfabrikant is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken.

13.4 Indien er conform het bovenstaande sprake is van aansprakelijkheid dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot ten hoogste het voor die betreffende rechtsbetrekking samenhangende door de wederpartij verschuldigde factuurbedrag, althans voor zover dit kennelijk onredelijk zou zijn tot ten hoogste het bedrag, dat door de assuradeur van de Substraatfabrikant als schade-uitkering beschikbaar wordt gesteld.

13.5 De Substraatfabrikant bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet-ondergeschikten.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen, zowel nationaal als internationaal, tussen de Substraatfabrikant en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

14.2 In afwijking van alle niet dwingend rechtelijke op de rechtsbetrekking tussen de Substraatfabrikant en de wederpartij van toepassing zijnde bepalingen, worden alle geschillen tussen de Substraatfabrikant en de wederpartij bij uitsluiting van andere rechters voorgelegd aan de absoluut bevoegde Nederlandse gerechtelijk instantie. In afwijking van alle niet dwingend rechtelijke bepalingen tussen partijen is met uitsluiting van alle overige gerechtelijke instanties relatief bevoegd de rechter van de plaats van vestiging van de Substraatfabrikant. De Substraatfabrikant is evenwel bevoegd indien hij als eiser of verzoeker een procedure start, een andere relatief bevoegde gerechtelijke instantie aan te zoeken.

ARTIKEL 15 – CONVERSIE

Indien en voor zover wegens strijd met het toepasselijk recht op enige bepaling of een deel op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling de betekenis toe die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen bij het opstellen van de betreffende (deel)bepaling is beoogd, zodat daarop door partijen alsnog een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 16 – NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld teneinde te worden gebruikt in nationale en internationale overeenkomsten. In het kader daarvan zullen deze Algemene Voorwaarden ook worden vertaald vanuit het Nederlands naar andere talen. Indien partijen van mening verschillen over de uitleg van een niet Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden boven een vertalingen of vertalingen daarvan.